Vedtægter

Vedtægter for Struer basketball
§1 Foreningens navn.
Foreningens navn er: Struer basketball
§2 Foreningens hjemsted.
Foreningens hjemsted er Struer Kommune
§3 Foreningens formål.
Foreningens formål er at arbejde for udbredelse af basketball sporten i landsdelen.
Foreningen ønsker at kunne involvere alle aldersgrupper og befolkningsgrupper, dog
under hensyntagen til træner- og lokale kapacitet.
§4 Medlemskab.
4.1 Alle, der går ind for foreningens formål, kan blive medlem. Man er medlem af
foreningen, når kontingentet er betalt.
4.2 Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, der arbejder imod foreningen eller udviser
adfærd der påvirker klubben negativt. Det ekskluderede medlem kan skriftligt
forlange, at eksklusionen bliver prøvet på førstkommende generalforsamling.
§5 Generalforsamlingen.
5.1 Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed
5.2 Bestyrelsen indkalder med minimum 1 måneds varsel alle medlemmer til den
årlige generalforsamling. Generalforsamling afholdes inden udgangen af september
5.3 Forslag til dagsordenen sendes til formanden senest 14 dage før og endelig
dagsorden med bilag offentliggøres 8 dage før.
5.4 Stemmeret : Alle medlemmer, der har betalt kontingent har stemmeret. Forældre
kan afgive stemme på deres børns vegne, dog kan der kun afgives 1 stemme pr
medlemskab.
5.5 Alle, der fylder 15 i indeværende kalenderår, kan vælges til bestyrelsen – dog
skal flertallet af bestyrelsen altid være myndige. Formand og kasserer skal altid være
myndige.
5.6 Alle afgørelser vedtages med simpelt flertal – dog skal vedtægtsændringer
besluttes med 2/3 flertal. Alle afstemninger afgøres ved håndsoprækning. Dog skal
der være skriftlig afstemning, hvis 3 medlemmer på generalforsamlingen ønsker det
samt ved alle kampvalg.
5.7 Generalforsamlingens dagsorden
1.
Valg af dirigent og stemmetællere
2.
Bestyrelsens beretning
3.
Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
4.
Indkomne forslag
5.
Forslag til handlingsplan og budget
6.
Valg af bestyrelse og suppleanter
7.
Valg af 2 revisorer
8.
Evt.
§6 Ekstraordinær generalforsamling.
Indkaldelse til en ekstraordinær generalforsamling skal ske senest 14 dage efter
modtagelsen af begæringen. Med indkaldelsen sendes information om årsagen til den
ekstraordinære generalforsamling. Varsling som ved den ordinære generalforsamling.
§7 Bestyrelsen.
7.1 Bestyrelsen står for den daglige ledelse af foreningen mellem de årlige
generalforsamlinger.
7.2 Bestyrelsen består af mindst 3 medlemmer der efter generalforsamlingen fordeler
posterne mellem sig, med minimum en formand, en næstformand og en kasserer.
Bestyrelsen kan udvides med op til 4 menige medlemmer hvis der er valgbare
kandidater. Alle bestyrelsesmedlemmer vælges af generalforsamlingen.
7.3 Bestyrelsen vælges for: 2 år og kan genvælges.
7.3. A, Dog kan bestyrelsesmedlemmer valgt på den stiftende generalforsamling afgå
ved den førstkommende ordinære generalforsamling, hvis ønsket, for at give
mulighed for glidende overgang i den fremtidige bestyrelse. Dette punkt udgår af
vedtægterne efter første ordinære generalforsamling.
7.4 Der vælges hvert år en suppleant til bestyrelsen. Hvis et bestyrelsesmedlem
forlader bestyrelsen i valgperioden indtræder suppleanten i stedet og bestyrelsen
fordeler posterne mellem sig på ny.
Hvis bestyrelsen består af mere end 5 personer vælges 2 suppleanter.
7.5 Bestyrelsen udarbejder et aftalepapir for dets interne samarbejde og kan nedsætte
arbejdsgrupper efter behov. Bestyrelsen er beslutningsdygtig når 2 af enten:
formand, næstformand eller kasserer er tilstede ved indkaldt bestyrelsesmøde, eller
har uddelegeret beslutningsretten til et andet fremmødt bestyrelsesmedlem.
§8 Regnskab/økonomi.
8.1 Regnskabsåret afsluttes op til sommerferien (regnskabsperioden er 1/7 – 30/6)
8.2 Regnskabet føres af kassereren og skal indeholde oversigt over indtægter og
udgifter samt en status.
8.3 Regnskabet forelægges bestyrelsen løbende samt tilses og revideres af de
af generalforsamlingen valgte revisorer.
§9 Aftaleret.
9.1 Det er formanden eller kassereren i forening med mindst et myndigt
bestyrelsesmedlem, der har ret til at indgå aftaler på foreningens vegne. Bestyrelsen
kan uddelegere aftaleretten til enkelte bestyrelsesmedlemmer eller nedsatte
arbejdsgrupper. Ved køb eller salg af fast ejendom skal hele bestyrelsen underskrive
aftalen.
9.2 Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de
forpligtelser, der påhviler foreningen.
§10 Opløsning af foreningen.
10.1 Foreningen kan opløses med 3/4 flertal af de fremmødte på to
generalforsamlinger, som holdes med mindst en måneds mellemrum.
10.2 I tilfælde af opløsning overdrages foreningens aktiver til en eksisterende
registreret forening som skaber aktiviteter for børn og unge i landsdelen.
På den opløsende generalforsamling besluttes hvilken forening. Såfremt der ikke kan
opnås enighed ved den opløsende generalforsamling overdrages foreningens aktiver
til Struer Idrætsforbund.
Struer d, 24 April 2018.